با عنایت خداوند متعال و تلاش شبانه روزی دست اندرکاران دانشگاه ازاد ایلخچی، پس از فراهم نمودن امکانات و شرایط لازم در تاریخ 25/11/1394 موافقت اولیه جهت تاسیس مرکز رشد واحدهای فناور با رویکرد غالب تخصصی فناوریهای نوین در صنایع خودرو با رویکرد طراحی، ساخت قطعات و زنجیره تامین از طریق معاونت پژوهش وفناوری وزرات علوم، تحقیقات و فناوری در واحد ایلخچی به عمل آمد.