• مدیر مرکز رشد : 04133419712
  • آدرس : ایلخچی- خیابان امام خمینی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی- ساختمان امام خمینی(ره)- طبقه چهارم- مرکز رشد
  • فاکس مرکز رشد واحد ایلخچی : 04133421213
  • ایمیل مرکز رشد واحد ایلخچی : Roshd@iauil.ac.ir
آدرس ایمیل شما
تلفن تماس
نام و نام خانوادگی
اولویت پیام
موضوع پیام
متن پیام