جهت بررسی طرح های فناورانه تان جهت استقرار در دوره های رشد مقدماتی یا دوره رشد، لطفا فرم های زیر را پس از تکمیل به ایمیل مرکز رشد به نشانی  Roshd@iauil.ac.ir ارسال نمایید.

فرم های دوره رشد مقدماتی:

فرم اولیه پذیرش هسته فناور در دوره رشد مقدماتی

http://uupload.ir/view/2f48_فرم_اولیه_پذیرش_هسته_فناور_در_دوره_رشد_مقدماتی.docx/

کاربرگ درخواست پذیرش و استقرار-دوره رشد مقدماتی

http://uupload.ir/view/90j1_کاربرگ_درخواست_پذیرش_و_استقرار-دوره_رشد_مقدماتی.docx/

..........................................

فرم های دوره رشد:

فرم اولیه پذیرش واحدفناور در دوره رشد

http://uupload.ir/view/hrkd_فرم_اولیه_پذیرش_واحد_فناور_در_دوره_رشد.docx/

کاربرگ درخواست پذیرش و استقرار-دوره رشد

http://uupload.ir/view/zd3_کاربرگ_استقرار_در_دوره_رشد.docx/