انكوباتور يا مركز رشد، آنگونه كه در فرهنگ لغت آمده به معناى ماشين جوجه كشى، گرم خانه يا دستگاه نگهدارى نوزادان نارس است. اين واژه از مصدر "to incubate" گرفته شده است كه بر مفاهيم تكثير كردن، كشت دادن، رشد كردن و تكوين يافتن دلالت دارد . در ادبيات كارآفرينى، مراکز رشد براى ایجاد، توسعه و رشد كسب و كارهاى كوچك و دانش‌بنیان تأسيس مى شوند. مرکز رشد فضاى ادارى، فنى و آزمايشگاهى همراه با خدمات حمايتى با حداقل هزينه را براى شركت‌هاى نو پا فراهم مى كند و همچنين شبكه سازى و برخى خدمات جانبى را براى آنها تامين مي‌نمايد. در واقع مراکز رشد ارائه كننده فضا، خدمات حمايتى و تجهيزات مشترك براى شركت‌هاى كارآفرين هستند تا بتوانند كارآفرينان و شركتهاى كوچك را در ايجاد و توسعه موسسات خود يارى نمايند.

مراکز رشد معمولا" در كنار يك مركز تحقيقاتى يا دانشگاهى كه خدمات پشتيبانى (اعم از فنى يا غير فنى) را براى تبديل (يا پرورش) يك نوآورى يا يك اختراع به يك شركت صنعتى ارائه مى كند تأسيس مى شوند. در سرتاسر جهان اين نكته پذيرفته شده است كه مراكز رشد ابزارهاى مطمئنى براى تبديل نوآوري‌ها و دستاوردهاى تحقيقاتى به محصولات و نيز ترغيب كارآفرينى و توسعه تكنولوژيك بويژه در حوزه فناوري‌هاى پيشرفته هستند.

با عنایت خداوند متعال و تلاش شبانه روزی دست اندرکاران دانشگاه آزاد اسلامی ایلخچی، پس از فراهم نمودن امکانات و شرایط لازم در تاریخ 1394/12/10 موافقت اولیه جهت تاسیس مرکز رشد واحدهای فناور با رویکرد غالب تخصصی فناوریهای نوین در صنایع خودرو با رویکرد طراحی، ساخت قطعات و زنجیره تامین از طریق معاونت پژوهش وفناوری وزرات علوم، تحقیقات و فناوری در واحد ایلخچی به عمل آمد.

 

مدیریت مرکز رشد واحد ایلخچی:

1394 - دکتر حامد تقی پور فرشی

1395-1397   دکتر مسعود حق لسان

از مرداد 1397 تا کنون مهندس اصغر رضائی