دوره رشد:

دوره‏ای است حداکثر 3ساله، که طی آن واحد‏های فن‏آور مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشدیافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز خارج می‏شوند. زمان این دوره در شرایط خاص تا 5سال قابل افزایش است. به واحد پذیرش شده در دوره رشد "واحد فن‏آور"  می‏گویند.