شرايط اوليه پذيرش در دوره رشد مقدماتی (پیش رشد)

داشتن ايده محورى:

داشتن ایده محوری مبتنی بر نوآوری و فناوری که مراحل اولیه پژوهش را سپری کرده باشد.

نوآورى فناورانه:

تحقق ايده محورى مستلزم نوآورى در حوزه فناورى باشد.

داشتن طرح كسب و كار براى ايده محورى:

 اين طرح، علاوه بر تشريح ابعاد و ارزش علمى-فنى ايده محورى، اقتصادى بودن سرمايه گذارى بر روى آن را توجيه مى كند.

داشتن گروه كارى:

حداقل اعضای گروه 2 و حداکثر 5 نفر است. حضور تمام وقت حداقل 1 نفر دانش آموخته مقطع كارشناسى (داراى تخصص مرتبط با ايده محورى) در گروه كارى ضرورى است. ارائه توافق کاری بین اعضای هسته با مشخص کردن سهم مشارکت هر یک از اعضا و همکاران.

....................................................

 

شرايط اوليه پذيرش در دوره رشد

قابلیت تجاری

داشتن موضوع مناسب که مراحل پژوهش را گذرانده و قابلیت تجاری کردن برای تولید ثروت داشته باشد.

داشتن طرح كسب و كار

 ارائه­ ی برنامه­ی كاري مشخص با تکیه بر شناخت بازار.

داشتن گروه كارى:

ترکيب نيروي انساني متخصص متناسب با زمينة فعاليت واحد در قالب شخصیت حقوقی.