مراحل پذيرش در دوره رشد مقدماتی(پیش رشد)

 • مطالعه دقيق شرايط پذيرش و ارائه درخواست اولیه
 • برگزارى جلسه مصاحبه جهت آشنايى با ايده محورى و گروه كارى
 • تكميل فرم تقاضاى پذيرش دوره رشد مقدماتی و تحویل نسخه چاپی به دفتر مرکز رشد (دانلود از طریق سایت مرکز رشد)
 • ارزيابى و کارشناسی تخصصی ( فنی اقتصادی) طرح كسب و كار
 • اعلام نتیجه کارشناسی به متقاضی و تشکیل جلسه مشاوره (در صورت لزوم) برای تبیین نواقص و یا اشکالات طرح کسب و کار
 • تصحیح و تکمیل طرح کسب و کارتوسط متقاضى
 • برگزارى جلسه دفاع از ايده محورى و طرح كسب و كار در شورای مرکز رشد
 •  ارائه مدارك و مستندات لازم و عقد قرارداد استقرار در دوره رشد مقدماتی (دانلود از طریق سایت مرکز رشد)

 

................................................

 

مراحل پذيرش در دوره رشد

 • مطالعه دقيق شرايط پذيرش و ارائه درخواست اولیه
 • برگزارى جلسه مصاحبه جهت آشنايى با ايده محورى و گروه كارى
 • تكميل فرم تقاضاى پذيرش دوره رشد و تحویل نسخه چاپی به دفتر مرکز رشد (دانلود از طریق سایت مرکز رشد)
 • ارزيابى و کارشناسی تخصصی ( فنی اقتصادی) طرح كسب و كار
 • اعلام نتیجه کارشناسی به متقاضی و تشکیل جلسه مشاوره (در صورت لزوم) برای تبیین نواقص و یا اشکالات طرح کسب و کار
 • تصحیح و تکمیل طرح کسب و کارتوسط متقاضى
 • برگزارى جلسه دفاع از ايده محورى و طرح كسب و كار در شورای مرکز رشد
 • ارايه مدارك و مستندات لازم و عقد قرارداد استقرار در دوره رشد (دانلود از طریق سایت مرکز رشد)